Archiwum kategorii: Nasze usługi

Obsługa Administracyjna

„Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności”, „w tym bieżącego administrowania nieruchomością”.

Elementem składowym naszych kompleksowych usług jakie oferujemy Państwu jest obsługa administracyjna i pomoc prawną dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Reprezentujemy Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej a także sądami (z wykluczeniem zastępstwa procesowego). Współpracujemy z Kancelarią Radców Prawnych, a także większością notariuszy w miejscowościach administrowanych nieruchomości.

Ponadto jako Zarządca Nieruchomości na bieżąco przygotowujemy i realizujemy:

 • Opracowania uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
 • Odpowiednią dokumentację do celów postępowania sądowego,
 • Wezwania do zapłaty dla kontrahentów i właścicieli lokali zwlekających z realizacją opłat,
 • Zapewnienie wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej,
 • Dokumentację dotyczącą zgłoszeń prac budowlanych na nieruchomościach,
 • Przygotowanie umów z wykonawcami prac,
 • Nadzór realizacji umów od strony technicznej i finansowej,
 • Odbiór protokolarny prowadzonych przez kontrahentów prac technicznych, w tym prace prowadzone przez np. dewelopera związane z usuwaniem wad i usterek części wspólnych nieruchomości.

Obsługa księgowa

“Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”

Spółka NOVA s.c., stosując się do przepisów, oferuje naszym klientom usługi w zakresie obsługa księgowa i pomoc bankowa Wspólnot Mieszkaniowych,

a w szczególności.

 • Współpraca z większością banków na rynku,
 • Pomoc w załatwianiu dokumentacji związanej z udzieleniem kredytów na cele inwestycyjne Nieruchomości,
 • Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • Rozliczenia z dostawcami mediów, wykonawcami,
 • Ewidencja księgowa Wspólnot Mieszkaniowych w formie elektronicznej z użyciem licencjonowanego programu finansowo-księgowego,
 • Terminowe i rzetelne wykonywanie sprawozdań finansowych,
 • Składanie wymaganych dokumenty w imieniu Wspólnoty do Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS,
 • Rozliczenia z kontrahentami poprzez rachunek bankowy Wspólnoty,
 • Nadzór nad opłatami z tytułu zaliczek i wpłat za media od mieszkańców,
 • Windykację zaległości czynszowych,
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego wspólnoty,
 • Wydawanie wymaganych zaświadczeń właścicielom,
 • Archiwizacja dokumentów przewidziana ustawą o rachunkowości oraz ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, a także ich zniszczenie,
 • Przejmowanie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego administratora.

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna nieruchomości to pakiet usług i czynności technicznych wymaganych przepisami prawa budowlanego

takich jak: obowiązkowe przeglądy i kontrole, konserwacje, naprawy, bieżące remonty związane z utrzymaniem budynku w należytej sprawności i stanie technicznym i te planowane związane z obniżaniem kosztów eksploatacji nieruchomości oraz podnoszących jej wartość.
Sprawne zarządzanie techniczne nieruchomości budynków i obiektów jest zapewnione przez doświadczoną i młodą kadrę techniczno–administracyjną otwartą na ustawiczny rozwój i dostosowanie się do zmieniających warunków technologicznych.

Wraz z naszymi stałymi współpracownikami świadczącymi usługę pogotowia awaryjnego oferujemy obsługę następujących elementów technicznych budynków:

 • instalacje elektryczne,
 • instalacje wodno–kanalizacyjne,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje systemów grzewczych,
 • instalacje klimatyzacji i wentylacji,
 • instalacje monitoringu,
 • instalacje domofonowe,
 • instalacje przeciw pożarowe,
 • konserwacje dźwigów osobowych,
 • konserwacje bram garażowych, szlabanów,
 • konserwacje kotłowni węglowych, gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości wspólnej z godnie z ustawą z 13 września 1996 r. z jej późniejszymi zmianami obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Aby zapewnić wspólnotom spełnienie wymagań ustawy o utrzymanie czystości jak również zapewnić mieszkańcom komfort i wygodę życia, spółka “NOVA” s.c. oferuje Państwu pomoc w tym zakresie, a w szczególności:

 • Dostosowaniu indywidualnie dla każdej nieruchomości zakres usług,
 • Konsultacji z Zarządami Wspólnot oraz Mieszkańcami rodzaje wykonywanych prac,
 • Opracowaniu odpowiedniego harmonogramu sprzątania,
 • Utrzymaniu terenów zielonych wokół nieruchomości,
 • Utrzymanie w należytym porządku ciągów pieszo-jezdnych,
 • Dbałość o estetykę obsługiwanych obiektów,
 • Odśnieżanie terenów utwardzonych oraz dróg dojazdowych do budynków.

Usługa utrzymania czystości budynków Wspólnot oraz terenów zewnętrznych realizowana jest przez firmy współpracujące, jak i osoby i firmy rekomendowane, a także osoby zatrudniane bezpośrednio przez wspólnoty.