Obsługa księgowa

“Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”

Spółka NOVA s.c., stosując się do przepisów, oferuje naszym klientom usługi w zakresie obsługa księgowa i pomoc bankowa Wspólnot Mieszkaniowych,

a w szczególności.

 • Współpraca z większością banków na rynku,
 • Pomoc w załatwianiu dokumentacji związanej z udzieleniem kredytów na cele inwestycyjne Nieruchomości,
 • Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • Rozliczenia z dostawcami mediów, wykonawcami,
 • Ewidencja księgowa Wspólnot Mieszkaniowych w formie elektronicznej z użyciem licencjonowanego programu finansowo-księgowego,
 • Terminowe i rzetelne wykonywanie sprawozdań finansowych,
 • Składanie wymaganych dokumenty w imieniu Wspólnoty do Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS,
 • Rozliczenia z kontrahentami poprzez rachunek bankowy Wspólnoty,
 • Nadzór nad opłatami z tytułu zaliczek i wpłat za media od mieszkańców,
 • Windykację zaległości czynszowych,
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego wspólnoty,
 • Wydawanie wymaganych zaświadczeń właścicielom,
 • Archiwizacja dokumentów przewidziana ustawą o rachunkowości oraz ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, a także ich zniszczenie,
 • Przejmowanie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego administratora.