Oferta

Wśród wielu firm zajmujących się w woj. opolskim zarządzaniem, jako jedni z nielicznych staramy się w swoich działaniach forsować wariant “aktywne zarządzanie nieruchomościami”. Wariant aktywny zakłada osiąganie optymalnych dochodów i oszczędności, które zainwestowane w nieruchomość w formie inwestycji przynoszą w perspektywie najbliższych lat korzyści w postaci mniejszych kosztów utrzymania oraz wzrost jej wartości. W naszych działaniach kierujemy się zasadą, że nieruchomość stanowi dla właściciela premię za ulokowany kapitał.

Proponowany przez nas model zarządzania opiera się na:

  • Realizacji wariantu aktywnego zarządzania,
  • Przejrzystości rozliczeń finansowych,
  • Stałej kontroli kosztów utrzymania nieruchomości oraz podejmowaniu działań w celu ich zmniejszania,
  • Współpracy z sprawdzonymi firmami,
  • Ścisłej współpracy z Zarządem Wspólnoty i Właścicielami.

Nasze usługi w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną obejmują:

1) weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych,

2) prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

3) zlecanie na koszt Wspólnoty kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

4) utrzymanie na koszt Wspólnoty w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali , terenu nieruchomości,

5) zapewnienie na koszt Wspólnoty dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej , energii cieplnej , gazu. zimnej wody , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,

6) zapewnienie na koszt Wspólnoty usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. anteny zbiorcze, domofony),

7) zlecanie na koszt Wspólnoty bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej , dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia , ogrzewania lokalu , ciepłej i zimnej wody , domofonów, zbiorczych anten telewizyjnych i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej. Zatrudnienie wykonawców odbywać się będzie na podstawie przetargu (konkursu ofert),

8) zlecanie na koszt Wspólnoty usunięcia awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,

9) zapewnienie na koszt Wspólnoty całodobowego pogotowia technicznego w celu usuwania awarii oraz ich skutków,

10) wyszukiwanie firm świadczących wszelkie usługi, organizacja przetargów i nadzór nad jakością ich wykonania,

11) ubezpieczenie na koszt Wspólnoty budynków położonych na nieruchomości wspólnej,

12) przygotowywanie ROCZNYCH projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i przedłożenie do zatwierdzenia przez wspólnotę,

13) przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego,

14) przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej (w tym udzielanie Zarządowi Wspólnoty merytorycznej pomocy w organizowaniu i przeprowadzaniu głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów),

15) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości,

16) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego i przedłożenie Zarządowi Wspólnoty oraz członkom Wspólnoty,

17) wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,

18) windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym,

19) informowanie na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności Zarządu Wspólnoty oraz czynnościach zarządzania w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

Każda nieruchomość jest inna, dlatego tez cena naszych usług zależy od zakresu wykonywanych czynności oraz od wielkości i stanu technicznego nieruchomości. W cenie zarządzania nie ma żadnych „ukrytych” dodatkowych kosztów takich jak: koszty prowadzenia i obsługi rachunku bankowego, księgowości, kosztów biurowych itp.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do naszego biura, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Nieruchomości Komercyjne poszukujące rzecznika swoich interesów, oraz wysokiego poziomu świadczonych usług.
Naszym celem jest dostarczenie Państwu usługi zgodnej z Państwa oczekiwaniami, ale też budowanie więzi opartej na zaufaniu.

NOVA s.c. P.Rudnik S.Grzędziński