Co zrobić gdy …

Dla wygody naszych klientów umieszczamy poniżej krótkie instrukcje postępowania – pierwsze kroki w rozwiązywaniu problemów w typowych sytuacjach, jakie mogą wystąpić na terenie Państwa Wspólnot Mieszkaniowych.

Szkody na instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej należy usunąć niezwłocznie. O awarii powiadom odpowiednie służby techniczne (nr alarmowe znajdują się na tablicy ogłoszeń na klatkach schodowych). Dla przyspieszenia reakcji i zmniejszenia szkód samodzielnie podejmij próbę odcięcia dopływu wody – udaj się do lokalu powyżej i poinformuj sąsiada o konieczności zakręcenia wody. Jeśli sąsiad jest nieobecny spróbuj zamknąć dopływ wody – bądź do lokalu z którego pochodzi zalanie (jeśli zawór jest dostępny na klatce schodowej) lub zawór główny (jeśli wiesz gdzie się znajduje i posiadasz dostęp do tego pomieszczenia (np. piwnica). Usunięcie awarii na częściach wspólnych pokrywane jest z funduszy Wspólnoty, natomiast awarie na instalacji dotyczącej wyłącznie danego lokalu usuwa właściciel na własny koszt.

Po zabezpieczeniu awarii przez pogotowie techniczne zgłoś koniecznie szkodę do administracji – najlepiej mailem przedstawiając szkodę:

  • data powstania szkody,
  • miejsce powstania szkody,
  • przyczyna powstania szkody,
  • sprawcę szkody (jeśli jest inny niż Wspólnota),
  • numer telefonu poszkodowanego,
  • dokumentację zdjęciową szkody.

Po przesłaniu dokumentacji, administrator podejmuje niezwłocznie działania mające na celu likwidację szkody.

Brak quorum na zebraniach wspólnot często blokuje rozwiązanie problemów na budynku, planowanych remontach itp. Jeśli nie mogą Państwo pojawić się osobiście na zebraniu można udzielić pełnomocnictwa osobie pełnoletniej do głosowania.
Można także skontaktować się z administratorem i poinformować go o planowanej nieobecności oraz poprosić o możliwość zagłosowania w danej sprawie w trybie indywidualnym.
Jeśli właśnie stałeś się prawnym właścicielem lokalu w budynku administrowanym przez spółkę
P.P.U.H NOVA s.c koniecznie zgłoś się do Biura Administracji Nieruchomości i przedstaw dokument z którego wynika prawo własności (wypis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny kupna lokalu, akt dziedziczenia). Bezwględnie zabierz ze sobą protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu spisany z poprzednim właścicielem. Protokół powinien zawierać datę przekazania lokalu, stany liczników zimnej i ciepłej wody, stany podzielników ciepła (jeśli są w lokalu) lub ciepłomierzy.
W biurze administracji zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia dotyczącego osób zamieszkujących Twój lokal, w celu złożenia do Urzędu Miasta deklaracji w sprawie podatku od śmieci. Zostaniesz wpisany do ewidencji właścicieli, otrzymasz aktualne zawiadomienie o wysokości opłat oraz uzyskasz informację na temat tego co się dzieje na nieruchomości.
Koniecznie podaj swój adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres nabytego lokalu), telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
Każdemu mogą zdarzyć się przejściowe trudności z regulowaniem opłat. Ważne jest, aby nie czekać na sądowy nakaz zapłaty. Dlatego też skontaktuj się z administratorem i wyjaśnij przyczyny zaległości. Postaramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie – możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach rozłożenie zaległości na raty lub pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Urząd Miasta.
Wykonywanie przeglądów technicznych jest wymagane przepisami prawa budowlanego, a ponadto zapewnia bezpieczne użytkowanie Państwa nieruchomości.
Przeglądy wykonywane na zlecenie Administracji są obowiązkowe.
Jeśli termin przeglądu Państwu nie odpowiada, proszę spróbować zapewnić obecność w lokalu kogoś bliskiego. Ponadto każdorazowo po zakończeniu przeglądu w I terminie, zostaje wyznaczony II termin – ostateczny. O terminach przeglądów będą Państwo informowani ogłoszeniami wywieszonymi na tablicy ogłoszeń minimum na 3 dni przez wyznaczonym terminem. Ponadto istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu przeprowadzenia przeglądu z wykonawcą- numer telefonu jest ujęty w powiadomieniu o prowadzonych przeglądach na nieruchomości.

Podstawą możliwości interwencji administratora Zarządzanej Nieruchomości jest wezwanie służb Policji lub Straży Miejskiej i powiadomienie ich o zaistniałych sytuacjach. Na podstawie notatki sporządzonej przez służby mundurowe administrator może podjąć kroki prawne w celu zaprzestania danych praktyk przez sąsiadów oraz wyegzekwowania zadośćuczynienia za zniszczone mienie.

WAŻNE!!!
ZGŁOSZENIA O PRZESTĘPSTWIE BĄDŹ WYKROCZENIU
MOŻNA PRZEKAZYWAĆ POLICJI ANONIMOWO,
JEDNAKŻE ZALECANE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWERYFIKOWANIA ZGŁOSZENIA.
PODANE PRZEZ PAŃSTWA DANE OSOBOWE, NIE BĘDĄ
DOSTĘPNE DLA PODEJRZANEGO.

Wykonując prace remontowe ważne jest określenie jakich elementów będzie on dotyczył. Pamiętaj, że ingerując podczas remontu w części wspólne nieruchomości (piony instalacji wodnej, kanalizacyjnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja domofonowa, gazowa) musisz posiadać zgodę Wspólnoty na prowadzenie prac.
Ważne jest, aby planując remont lokalu zapewnić odbiór odpadów powstałych podczas remontu. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabrania się wyrzucania odpadów z remontu do pojemników na odpady zmieszane.

NOVA s.c. P.Rudnik S.Grzędziński